Unipredo

İnsan Kaynakları

Bulunduğu sektörde ‘dünya standartlarında’ insan kaynakları yönetim anlayışını benimseyen, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir kuruluş olmayı amaçlayan şirketimizde, İnsan Kaynakları Politikaları uygulanmakta olup, bu politika insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Uygulanan İnsan Kaynakları ana politikalarımız ile nitelikli işgücünü şirketimize kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini sağlamak hedeflenmektedir.

Yine nitelikli işgücünü kurumumuza çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak faaliyetler ile şirketimizde çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırarak ayrıcalıklı bir şirket olmak hedeflenmektedir.

Unipredo

İnsan Kaynakları Stratejik Amacımız

Karlı büyüme ve genişleme sürecine odaklı, ortak hedeflere ulaşacak niteliklere sahip, firmasıyla bütünleşmiş, katılım gösterebilen, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, sadık ve mutlu çalışanlara sahip olmak suretiyle verimliliği artırmak ve bu amaca hizmet edecek sistemler kurmaktır.

Personel İşe Alma

Amaç, örgüt tarz ve değerlerine uyum sağlayabilecek, işin niteliklerine uygun, yüksek potansiyelli elemanların işe alınıp, yerleştirilmesidir.

Performans Değerlendirme

Şirketimizde uygulanan performans değerlendirme sisteminde amacımız; çalışanlarımızın, pozisyonları ve görev tanımları çerçevesinde bireysel ve işe yönelik yeterliliklerini, hedeflere ulaşmada elde ettikleri sonuçları, iş tatmini durumlarını, objektif kriterlerle ölçmek ve değerlendirmektir. Değerlendirme sonuçlarıyla, eğitim/gelişim gereksinimleri belirlenerek, kariyer geliştirme/planlama ve ücret yönetiminde kullanmak üzere veriler oluşturulmaktadır.

Unipredo

Eğitim ve Geliştirme

Amacımız, değişimin gerekli kıldığı örgüt tarz ve değerlerinin tüm çalışanlara aşılanması, başarma azmi ve motivasyonunun yaratılması, başarı için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır. Buna bağlı olarak şirketimiz, yönetici ve çalışanlarının uzun vadeli planlar çerçevesinde fonksiyonel yetkinliklerini geliştirerek, tüm kaynak ve proseslerin kullanımında;

-İç ve dış müşteri tatmininde üstün performansa yönelmiş,

-Bağlılık ve başarı duygusu güçlü,

-Sürekli öğrenen ve gelişen bir örgüt olmak için, eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlar ve uygular.

Unipredo

Kariyer Yönetimi

Şirketimizin gelecek hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanların mevcut yeterliliklerinin planlı bir biçimde geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği sorumluluklar için gerekli yeni yeterlilikler kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun için kadro ihtiyaçlarının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması ile şirketimizin mevcut insan kaynaklarından azami düzeyde yararlanılması ve çalışanların bu yolla motive edilmesi sağlanmaktadır.

Ücret Yönetimi

Amaç, şirketimizin büyümesini ve geleceğini emniyete alabilmek ve en önemli varlığı olan insan kaynağını, gereken kalite, beceri, dinamizmde tutabilmek için; adil, piyasayla uyumlu, işe giriş ücretinin belirlenmesidir. Terfilerde uygulanan ücret artışları ise performansa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

İnsan kaynağını iyi yöneten, işini de iyi yönetir.

Unipredo

İnsan Değerleri Yönetimi Politikamız

Kurmuş olduğumuz,

TAM Performanslı

TAM Rekabetçi

TAM Güvenilir

TAM Sürdürülebilir

Teknik Alüminyum Mükemmellik Kültürünü yaşatmak ve dinamik tutmak maksadıyla;

TAM ruhuna uygun nitelik ve yetenekteki insanlara erişip Teknik Alüminyum ailesine kazandırmak,

Her bir aile üyemizi mükemmellik hedeflerimiz ve kurum stratejilerimiz doğrultusunda ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek,

Tüm paydaşlarımıza değer katmak amacıyla, insan odaklı, tabana yayılmış liderlik, yaratıcılık, sürekli iyileştirme odaklı bir çalışma kültürü ve Teknik Alüminyum hedeflerine odaklanmış, sevgi, saygı, dayanışma içerisinde ve gülen yüzlerle çalışan TAM bir takım oluşturmak,

İstisnasız her bir çalışanımızı takımımızın ayrılmaz, değerli bir parçası olarak hissetmek ve hissettirmek,

İnsan Değerleri Yönetimi Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Unipredo

Temel Değerlerimiz - Güvenilirlik

Teknik Alüminyum çalışanlarına, müşterilerine, rakiplerine, ilişkili olduğu diğer tüm Kurul ve Kuruluşlara, topluma karşı her zaman dürüst, verdiği sözlere riayet eden ve bunu tüm değerlerin önünde tutan saygın bir Sanayi Kuruluşudur.

Unipredo

Mükemmeliyetçilik

Teknik Alüminyum Mükemmellik Kültürü (TAM) paralelinde çalışanları, iş yapış biçimi, ilişkileri hizmet ve ürünlerinde her zaman en iyiyi hedefler. Mükemmellik çıtasını sürekli yüksek tutarak dinamik bir şekilde mükemmellik arar.

Unipredo

Müşteri Odaklılık

Teknik Alüminyum ayırım yapmaksızın tüm müşterilerinin varlık sebebi ve iş ortağı olduğu bilinci ile ürettiği tüm çıktılara müşterisinin bakış açısından bakarak yön verir. Müşterisinin çözüm ortağı olmak yolunda kendini ve süreçlerini hizalar.

Unipredo

Yenilikçilik

Teknik Alüminyum Yönetim, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Teknoloji ve diğer tüm dallarda yenilikleri yakından takip eder ve uygular. Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırarak sektöründe yaşanacak değişim ve yeniliklere öncülük eder.

Unipredo

Takım Ruhu

Teknik Alüminyum en alt kademeden en üst kademeye kadar her bir çalışanıyla sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik hislerini yaşayan ve yaşatan, birbirinden ayrılmaz bir takımdır. Tüm takım üyeleri kurum, amaç ve stratejileri etrafında bütünleşir ve “BİZ” olarak bakmayı benimserler.

Unipredo

Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Teknik Alüminyum problem ve sorunlar karşısında nasıl yapılmaz, neden olmaz diye düşünmek yerine, nasıl yapılır ve nasıl olur yaklaşımı ile pozitif ve yapıcı davranışlar sergileyerek her türlü soruna çözüm getirme yetkinliği yüksek ve bu yetkinliğini sürekli geliştiren bir kurumdur.

Unipredo

Verimlilik

Teknik Alüminyum kendi kaynaklarında olduğu gibi, doğal ve ülke kaynaklarının kullanımında da verimliliği esas almaktadır. Bu nedenle tüm üretim süreçlerini, makine ve malzemelerini, çalışanlarını sürekli olarak ölçmekte, verimlilik projeleri ile geliştirmektedir.

Unipredo

Teknik Alüminyum'lu Olmak - Seçme ve Yerleştirme

Teknik Alüminyum bünyesinde oluşan iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda, iş gerekleri dikkate alınarak önceden belirlenmiş olan yetkinlik, nitelik ve bilgi beceriye sahip adaylara ulaşılarak doğru işe doğru insan yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla adaylara pozisyon bazında değişiklik göstermekle birlikte mülakat, çeşitli yetkinlik ve kişilik envanterleri, test ve sınavlar değerlendirme merkezi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

En büyük değerimizin insanımız olduğundan hareketle yetenekli ve mükemmellik kültürümüze uygun adaylara fırsat eşitliği içerisinde erişmek ve bünyemizde yer almasını sağlamak işe alım politikamızın temel hedefidir.

Unipredo

Ücret ve Yan Haklar

Teknik Alüminyum da çalışanlara adil bir ücretlendirme yapılabilmesi amacıyla işlerin kurum hedeflerine ulaşması maharet sorumluluk çaba ve iş koşulları faktörleri ölçülerek yapılan iş değerlendirmesi sonucu iş büyüklükleri doğrultusunda kademeler bazında ücret politikaları belirlenmektedir.

Ücret politikalarını belirlerken amacımız; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bu maksatla her yıl düzenli olarak piyasa ücret araştırmaları yapılmaktadır.

Mavi Yakalı çalışanlarımızın ücretlendirilmesi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenmektedir.

Unipredo

Tüm Çalışanlarımıza Sağlanan Yan Haklar

Kıdem İkramiyesi,
Sosyal Yardımlar; ölüm, doğum ve evlilik yardımı
Öğle Yemeği,
İş Yeri Sağlık servisi,
Personel taşıma hizmetleri

Unipredo

Toplu İş Sözleşmesine Bağlı Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar

Erzak, öğrenim, bayram, izin harçlığı, ayakkabı yardımı vb. Ödemeler adına her ay düzenli olarak toplu bir ödeme yapılır. (Her yıl arttırılmak üzere 2016 yılı için aylık net 300,00 TL belirlenmiştir. Yıllık 4 tam maaş ikramiye 12 aya bölünüp her ay ödeme yapılmaktadır.)
Çocuk Yardımı,
Yakacak Yardımı
Gece çalışma ücreti,
Fazla Mesai ücretleri, türüne bakılmaksızın %100 artırımlı olarak ödenmektedir.

Unipredo

Toplu İş Sözleşmesi Dışındaki Beyaz Yakalı Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar

Çalışanlarımız kendilerine sunulan Esnek Yan Hak paketinde yer alan Özel Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik Planı, Giyim, Gıda, Teknoloji Market Çeklerinden tercih ettiklerini seçerek faydalanmaktadırlar.

Unipredo

Göreve Özel Yan Haklar

Araç Tahsisi
Araç Yakıtı
Cep Telefonu ve Hattı Tahsisi
Özel Sağlık Sigortası (Yönetici ve Üstü Kadrolar)

Unipredo

Yıllık İzin Politikası

Tüm çalışanlara kıdemlerine göre aşağıda belirtilen sürerlerde yıllık izin hakkı tanınır.

Kıdem Yılı Yıllık İzin Günü
1-5 yıl 18 İş Günü
6-15 yıl 22 İş Günü
16 yıl ve üzeri 26 İş Günü

 

Unipredo

Eğitim Yönetim Sistemi

Teknik Alüminyum mükemmellik modelini hayata geçirmek ve sürekli olarak geliştirmenin insan yetkinlikleri ve vizyonu ile paralel olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda değişen ve gelişen koşullara adapte olmak, öncülük etmek maksadıyla sürekli gelişimi ve öğrenen organizasyon olmayı benimsemiştir.

Kurumumuzun ve çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için her türlü olası gelişim alanını sürekli izlemek maksadıyla sistemler kurmaktayız. Kalite Departmanımızın iş sonuçları raporları, yetkinlik ölçüm sonuçları, iş hedefleri sonuçları ve sistematik diğer eğitim ihtiyaç analiz programları ile yıllık olarak gelişim alanlarımızı belirleyerek eğitim planları oluşturmakta ve uygulamaktayız. Ayrıca bilgi beceri matrisleriyle gelişim alanlarını belirlemekte ve takip etmekteyiz.

Standart eğitimler, zorunlu eğitimler, teknik gelişim eğitimleri, yetkinlik/kişisel gelişim eğitimleri ana başlıklar altında kurum içi eğitim, dış eğitim, uzaktan eğitim, rotasyon, tek nokta eğitimi, simülasyon vb. birçok eğitim tekniği kullanarak çalışanlarımızı kurum ihtiyaçları ve geleceğe hazırlamakta aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımıza ve kurumumuza değer katmaktayız.

Unipredo

İş Sağlığı ve Güvenliği

Teknik Alüminyum ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahlinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.


 

Unipredo

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Unipredo
Çerez Politikası Unipredo olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Unipredo tarafından yönetilen https://unipredo.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum